Nhíp Thẳng Tiếng Anh Là Gì?

Nhíp Thẳng Tiếng Anh Là Gì?

“Nhíp thẳng” trong tiếng Anh được dịch là “straight tweezers” phiên âm [ /streɪt ˈtwiːzərz/.]

Nhíp thẳng (straight tweezers) là một công cụ nhỏ giúp người sử dụng nắm và giữ chặt các đối tượng nhỏ. Đầu nhíp thường được thiết kế thẳng, giúp nó hoạt động tốt trong việc nắm bắt các lông mi mảnh, nhỏ…

Từ đồng nghĩa với “straight tweezers” và nghĩa tiếng Việt

  • Flat-tip tweezers: Nhíp thẳng
  • Pointed-tip tweezers: Nhíp thẳng đầu nhọn

Mẫu câu ví dụ về “straight tweezers” và cách dịch tiếng Việt

  • The straight tweezers are the easiest to identify. => Nhíp thẳng là loại dễ nhận biết nhất
  • Straight tweezers serve the purpose of placing individual false lashes precisely onto each natural lash. => Nhíp thẳng có tác dụng là đưa các sợi mi giả vào đúng vị trí mong muốn lên từng sợi mi thật
  • Straight tweezers are commonly used in the Classic eyelash extension technique (One by One). => Nhíp thẳng thường được sử dụng trong kỹ thuật nối mi Classic (One by One).