Nhíp Cong Tiếng Anh Là Gì?

Nhíp Cong Tiếng Anh Là Gì?

“Nhíp cong” trong tiếng Anh được dịch là “eyelash curler.” [/ˈaɪˌlæʃ ˈkɜːrlər/.]

Đây là một công cụ làm đẹp được sử dụng để làm cong lông mi một cách dễ dàng và hiệu quả. Eyelash curler – Nhíp cong thường có hai phần nhíp có thể được nhấn chặt lại để làm cong lông mi.

Từ đồng nghĩa với “eyelash curler” và dịch tiếng Việt

  • Lash curler: Nhíp cong
  • Lash crimper: Nhíp cong

Các mẫu câu về “eyelash curler” và nghĩa tiếng Việt

  • Eyelash Curler: A specialized product designed to curl lashes, separating individual lash strands. => Nhíp cong: Sản phẩm chuyên dụng để rẽ mi, tách rời các sợi mi.
  • Eyelash Curler is designed to reduce pressure on the wrist, making it suitable for beginners or those with shaky hands.  => Nhíp cong được thiết kế đầu cong để giảm lực ở cổ tay thích hợp cho những người mới vào nghề, tay còn run
  • The eyelash curler with a curved small-tip head is designed to facilitate easy lash separation, especially for those new to the profession compared to straight-edged tweezers. => Nhíp cong có đầu nhíp nhỏ cong giúp cho những người mới vào nghề có thể tách mi một cách dễ dàng so với nhíp tách thẳng.