Nghề Nối Mi Tiếng Anh Là Gì?

“Nghề Nối mi” trong tiếng Anh thường được gọi là “Eyelash extension profession” phiên âm [ˈaɪˌlæʃ ɪkˈstɛnʃən prəˈfɛʃən].

“Nghề Nối Mi” hoặc “Eyelash extension profession” là công việc làm đẹp trong việc gắn lông mi giả hoặc nối mi cho khách hàng.

Cụm từ đồng nghĩa “Eyelash extension profession” và cách dịch tiếng Việt

 • Lash extension industry: Ngành công nghiệp nối mi
 • Eyelash enhancement field: Lĩnh vực làm đẹp, dày lông mi
 • Lash artist profession: Ngành nghề nghệ sĩ nối mi
 • Eyelash beautification career: Công việc chuyên về làm đẹp và tạo cảm giác đẹp cho lông mi
 • Lash extension trade: Ngành nối mi

Mẫu câu về “Eyelash extension profession” và nghĩa tiếng Việt

 • She decided to pursue a career in the eyelash extension profession to help clients enhance their beauty. => Cô ấy quyết định theo đuổi sự nghiệp trong nghề nối mi để giúp khách hàng nâng cao vẻ đẹp của họ.
 • The eyelash extension profession requires both skill and artistry to create stunning lash designs. => Ngành nghề nối mi đòi hỏi cả kỹ năng và nghệ thuật để tạo ra các mẫu thiết kế lông mi tuyệt đẹp.
 • Many beauty schools offer courses to train individuals in the eyelash extension profession. => Nhiều trường làm đẹp cung cấp khóa học để đào tạo cá nhân trong lĩnh vực nghề nối mi.
 • The eyelash extension profession is known for its ability to transform the appearance of a person’s eyes. => Nghề nối mi nổi tiếng với khả năng biến đổi diện mạo của đôi mắt của một người.
 • To excel in the eyelash extension profession, one must have a keen eye for detail and precision. => Để thành công trong nghề nối mi, người đó phải có mắt thẩm mỹ và sự chính xác.
 • She takes pride in her eyelash extension profession, knowing that she helps her clients feel more confident. => Cô ấy tự hào về nghề nối mi của mình, biết rằng cô ấy giúp khách hàng cảm thấy tự tin hơn.
 • The eyelash extension profession has gained popularity as more people seek enhanced beauty solutions. => Ngành nghề nối mi đã trở nên phổ biến khi ngày càng có nhiều người tìm kiếm giải pháp làm đẹp nâng cao.
 • It’s important for professionals in the eyelash extension profession to stay updated with the latest trends and techniques. => Điều quan trọng là người làm ngành nối mi phải cập nhật với các xu hướng và kỹ thuật mới nhất.
 • The eyelash extension profession offers a creative outlet for those passionate about enhancing natural beauty. => Ngành nghề nối mi mang lại cơ hội sáng tạo cho những người đam mê việc làm đẹp tự nhiên.