Nhíp Thẳng Tiếng Anh Là Gì?

“Nhíp thẳng” trong tiếng Anh được dịch là “straight tweezers” phiên âm [ /streɪt ˈtwiːzərz/.]...

Nhíp Cong Tiếng Anh Là Gì?

“Nhíp cong” trong tiếng Anh được dịch là “eyelash curler.” [/ˈaɪˌlæʃ ˈkɜːrlər/.] Đây là một...

Lông Mi Cá Nhân Tiếng Anh Là Gì?

“Lông mi cá nhân” hay còn gọi là “lông mi đơn” trong tiếng Anh được...

Lông Mi Chùm Tiếng Anh Là Gì?

“Lông mi chùm” trong tiếng Anh được dịch là “cluster lashes.” [/ˈklʌstər ˈlæʃɪz/.] Cluster lashes...

Uốn Mi Tiếng Anh Là Gì?

“Uốn mi” trong tiếng Anh được dịch là “eyelash curling” phiên âm [ /ˈaɪˌlæʃ ˈkɜːrlɪŋ/]...

Lông Mi Tiếng Anh Là Gì?

Lông mi trong tiếng Anh được dịch là “eyelashes” phiên âm là [/ˈaɪˌlæʃɪz/.] “Lông mi” (eyelashes)...

Nghề Nối Mi Tiếng Anh Là Gì?

“Nghề Nối mi” trong tiếng Anh thường được gọi là “Eyelash extension profession” phiên âm...

Nối Mi Tiếng Anh Là Gì?

“Nối mi” trong tiếng Anh được gọi là “Eyelash extension” phiên âm [ˈaɪˌlæʃ ɪkˈstɛnʃənz]. “Nối...

Quản Lý Spa Tiếng Anh Là Gì?

“Quản lý spa” trong tiếng Anh có thể được gọi là “Spa manager” [spah man-i-jer]...

Liệu Trình Spa Tiếng Anh Là Gì?

“Liệu trình spa” trong tiếng Anh được gọi là “Spa treatment program” và có phiên...